Κυ09272020

ΑνανέωσηΔε, 28 Σεπ 2020 10am

Με 11 πολεοδομικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και παράβολα 230 ευρώ, οι άδειες πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου

Με έντεκα περιβαλλοντικές και πολεοδομικές προϋποθέσεις  και συνολικό κόστος από 230 ευρώ για τα παράβολα, συν πρόσθετο  κόστος 30 ευρώ για κάθε επιπλέον αντλία, σε συνολικό διάστημα έως δύο μηνών θα γίνεται στο εξής η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων αμιγώς υγραερίου και πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερί­ου (CNG).

Με νέα υπουργική απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κωδικοποιείται η σχετική νομοθεσία, που ισχύει από το 2010, μαζί με τις σχετικές εφαρμοστικές αποφάσεις, που έχει μεσολαβήσει η έκδοση τους και  προς αντικατάσταση της σχετικής υπουργικής απόφασης του 2015 (αρ. πρωτ. οικ.81540/1445/ 31-12-2015 Β’ 2984) τίθεται σε ισχύ νέο θεσμικό πλαίσιο.

Με τη νέα υπουργική απόφαση απλουστεύονται και επιταχύνονται οι σχετικές διαδικασίες και προϋποθέσεις για την ίδρυση και τη λειτουργία των πρατηρίων των συγκεκριμένων κατηγοριών, ενώ παράλληλα με τους νέους όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται σύμφωνα με την εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία  περιλαμβάνονται στην απόφαση τα υποδείγματα όλων των αναγκαίων εγγράφων για την υποβολή αίτησης αδειοδότησης.

Το Κόστος 

Ειδικότερα όσον αφορά το κόστος προβλέπεται ότι είναι:

Για την άδεια ίδρυσης: Συνολικό Κόστος=30 € (αρχικό παράβολο) +30 € (για κάθε επιπλέον αντλία ή διανομέα πέραν των αρχικών που ενσωματώνονται στο αρχικό παράβολο) +29,5 € (για κάθε εγκατάσταση διακεκριμένου Πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου).

Για την άδεια λειτουργίας: 200€ (για την καταβολή ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10-2-2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β’218)).

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις που θέτει η απόφαση για την αδειοδότηση των πρατηρίων είναι:

Για την άδεια ίδρυσης

1.Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις, (οι οποίες περιγράφονται στην απόφαση)

2.Το ακίνητο (οικόπεδο ή γήπεδο) του πρατηρίου να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης για τη χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου.

3.Η έμπροσθεν του ακινήτου οδός (ή οδοί στη περίπτωση γωνιακού οικοπέδου) να έχει (έχουν) το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος (π.δ. 118/2006 για τα εντός σχεδίου ή εντός οικισμών πρατήρια).

4. Να έχει υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 46537/2013 Κ.Υ.Α. (Β’ 2036).

5. Να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του π.δ. 118/2006 (Α’119), όπως ισχύει.

6. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος εκμεταλλευτής θα πρέπει:

α. Να είναι είτε Έλληνας υπήκοος, είτε πολίτης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων ή των μελών του ΔΣ ή του προέδρου ή διευθύνοντος συμβούλου.

β. Να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 13 του π.δ. 118/2006 (Α’ 119), όπως ισχύει.

γ. Να έχει συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης, όπως αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

δ. Να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία τελεσίδικα για νοθεία και πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.4177/2013 (Α’ 183), όπως ισχύει. Στην περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπος του να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία τελεσίδικα για νοθεία και πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, και το νομικό πρόσωπο να μην έχει κηρυχθεί την τελευταία οκταετία τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία και πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.4177/2013 (Α’ 183), όπως ισχύει.

ε. Να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων.

7.Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα σχέδια ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση από τις διατάξεις του π.δ.1224/1981 (Α’303) ή του β.δ. 465/1970 (Α’150), όπως ισχύουν, πρέπει πριν την υλοποίηση τους να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών.

8.Εφόσον στο υπό αδειοδότηση πρατήριο υπάρχει και πλυντήριο – λιπαντήριο, για την αδειοδότησή του ισχύουν οι σχετικές διατάξεις π.δ.455/1976 (Α’169), όπως ισχύει.

Για την άδεια λειτουργίας

9. Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.δ. 1224/ 1981 ή του Β.δ 465/1970, κατά περίπτωση, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

10.Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, μπορεί εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε, ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της αρχής που τη χορήγησε.

11.Όταν μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου ή γίνεται επέκταση αυτών, πρέπει πριν την υλοποίηση τους να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών.